Semaltdan web gözlemek maslahatlary

Node.js JavaScript kodlaryny ýerine ýetirmek üçin açyk çeşme gurşawydyr. PayPal, LinkedIn, Microsoft, GoDaddy, Yahoo, IBM we Cisco Systems iň meşhur kompaniýa ulanyjylarydyr. Soňky aýlarda “Node” esasly birnäçe maglumat çykaryjy hödürlendi, ýöne iň meşhury “Product Scraper”.

Önüm gyryjy, elektron söwda web sahypalary üçin amatly we BestBuy, Walmart, eBay, Target we Amazon web sahypalary ýaly maglumatlary döwýär. Bu gural, önümiň adyny, beýanyny, suratyny we bahasyny öz içine alýan takyk maglumat berýär. Mundan başga-da, Önüm skraperinde ulanmak aňsat API bar we islendik web brauzeri bilen amatly birleşdirilip bilner.

Maglumatlary çykarmak üçin gural hökmünde önüm gyryjy:

Recentlyaňy-ýakynda elektron söwda web sahypasyny döreden bolsaňyz, bäsdeşleriňiz we üpjün edijileriňiz, önümleri, bahalary we suratlary barada maglumat ýygnamak isläp bilersiňiz. Amazon, Walmart we eBay ýaly dürli elektron söwda saýtlaryny aňsatlyk bilen deňeşdirip, Önüm Scraper ulanyp peýdaly maglumatlary alyp bilersiňiz. Bu gural özboluşly, sebäbi dürli elektron söwda saýtlaryny deňeşdirmäge, önüm sanawlaryny, suratlary, synlary we bahalar baradaky maglumatlary almaga kömek edýär. Beýleki adaty gurallardan tapawutlylykda, önüm gyryjy, dürli web sahypalaryny gözlemek we deňeşdirmek arkaly maglumatlary alýar we satyjylar we üpjün edijiler hakda jikme-jiklikleri alýar. Şeýlelik bilen, Önüm Scraper elektron söwda web sahypalarynyň diregi bolup biler.

Bäsdeşleriň bahalaryna we hyzmatlaryna gözegçilik etmek üçin önüm gyryjylaryny ulanyň:

Dürli önümleri onlaýn bäsdeşlik nyrhlarynda satmak hemmämiz üçin hemişe kyn boldy. Käwagt ulanyjylar internetdäki dürli önümleriň üýtgäp durýan bahalary bilen bulaşýarlar. Amazon we eBay bahalary gowy derejede saklamaga synanyşýarlar we has köp müşderini özüne çekmegi maksat edinýärler. Bir başlangyç üçin önüm barada maglumat almak gaty möhümdir. Önüm skraperi bilen dürli önümleriň bahalaryny deňeşdirmek we web sahypaňyzy has gowy görnüşde optimizirlemek aňsat bolar. Mysal üçin, syýahat portallaryndan ýa-da elektron söwda kompaniýalaryndan maglumat almak isleseňiz, derrew Önüm skraperini synap görüň. Bu gural hakyky wagtda siziň üçin maglumatlary ýygnaýar, gurar we çykarar.

Bazar meýillerine baha bermek üçin Önüm gyryjysyny ulanyň:

Elektron söwda saýtlary we onlaýn kärhanalar kärdeşlerine yzygiderli gözegçilik edýärler. Mysal üçin, Amazon häzirki bazar tendensiýalaryna gözegçilik edýär we BestBuy we Walmart-yň önümleri we hyzmatlary barada maglumat ýygnaýar. Mundan başga-da, olaryň bahalaryny we önümlerini öz diapazony bilen deňeşdirýär. Önüm gyryjy size şol bir maglumat berer. Bu gural hereketli düşünjeleri almaga kömek eder we işiňiz üçin gowy çykarylan maglumatlary alar. Mundan başga-da, bäsdeşleriňiziň önümlerini nädip iberýändigi we onlaýn görnüşde haýsy arzanladyş hödürlenýändigi barada maglumat berer.

Önüm gyryjy üpjün edijiler barada takyk maglumatlary alýar:

Elektron söwda web sahypalarynda we bazarlarda ýüzlerçe işjeň üpjün edijiler bar. Önüm gyryjy bilen köp sanly üpjün ediji hakda maglumat ýygnap bilersiňiz we önümlerini we bahalaryny deňeşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, Amazon we eBay-dan maglumatlary çekip bilersiňiz we web sahypalaryňyzy gözläp bilersiňiz. Web döredijiler we programmistler önüm gyryjy bilen ulaldylan serwerleri döredip bilerler we birnäçe meseläni aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilerler.

send email